UBND THÀNH PHỐ VINH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 566/PGDĐT-THCS Vinh, ngày 08 tháng 9 năm 2017 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2017-2018 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS Căn cứ công...

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 566/PGDĐT-THCS

 

Vinh, ngày 08 tháng 9 năm 2017

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ                         Giáo dục THCS năm học 2017-2018

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS

 

Căn cứ công văn số 1656/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của  Sở GD-ĐT Nghệ An về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào Nhiệm vụ năm học 2017-2018 ban hành theo Báo cáo số179/BC-UBND ngày 15/8/2017 Tổng kết năm học 2016-2017 và Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND Thành phố Vinh;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vinh hướng dẫn các trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018 như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục trong các cơ sở GDTrH; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (GDPT).

2. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp (GDHN) gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.

3. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông Giáo dục và Đào tạo.

4. Nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ, triển khai thí điểm dạy học Tiếng Anh tăng cường trong trường THCS.

  1. B.     CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ trong chương trình GDPT hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT, các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục cần lưu ý những điểm sau đây:

- Đối với các môn học: Trường tổ chức cho các tổ/nhóm chuyên môn triển khai rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới, phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình GDPT hiện hành. Bố trí đủ thời lượng dạy học (cả dạy học tự chọn và chương trình địa phương); có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, kiểm tra định kỳ, đảm bảo thời điểm kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất theo Kế hoạch thời gian của năm học và khung phân phối chương trình của Bộ.

- Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp: Rà soát lại chương trình hiện hành, lựa chọn, bổ sung những nội dung phù hợp với đặc điểm nhà trường và đáp ứng nhu cầu của học sinh, hướng tới việc hình thành phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh. Lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật vào các môn học, hoạt động giáo dục.

Chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục là 35 tuần, được bố trí thực hiện trong 37 tuần. Các nội dung dạy học theo chủ đề, dạy học tự chọn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo được đưa vào kế hoạch dạy học của các môn học/hoạt động giáo dục. Kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình các môn học phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện. Các trường THCS gửi kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 19/9/2017, là cơ sở để kiểm tra, giám sát việc thực hiện của nhà trường và của từng giáo viên.

2. Triển khai thực hiện mô hình trường học mới

Tiếp tục triển khai ở các trường THCS Hưng Dũng và THCS Lê Lợi theo Công văn số 1621/SGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2017 của Sở GDĐT và các Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT.

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020 ban hành theo Quyết định số 5600/QĐ-UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An, Đề án dạy học ngoại ngữ giai đoạn 2011-2020 của Thành phố, cụ thể:

- Triển khai chương trình Tiếng Anh 10 năm ở tất cả lớp 6, 7, 8 của các trường THCS trên địa bàn và lớp 9 tại trường THCS Đặng Thai Mai, THCS Hà Huy Tập, THCS Hồng Sơn, THCS Trung Đô, THCS Lê Lợi và THCS Nguyễn Trường Tộ. Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT- GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT. Lập kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức đánh giá năng lực đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9 học theo chương trình mới.

- Duy trì dạy học song ngữ tiếng Pháp tại trường THCS Lê Lợi. Chỉ đạo trường THCS Đặng Thai Mai tổ chức tốt lớp học 2 ngoại ngữ (Pháp – Anh; Anh – Nga) ở khối 9.

- Triển khai thí điểm chương trình Tiếng Anh tăng cường tại THCS Đặng Thai Mai, THCS Trung Đô và THCS Hà Huy Tập.

Khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe - nói của học sinh. Giáo viên dạy ngoại ngữ, thực hiện trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ. Sáng tạo các hình thức dạy học đối với môn Ngoại ngữ trong nhà trường, trong lớp học, trong sinh hoạt tập thể để học sinh có thêm nhiều cơ hội sử dụng ngoại ngữ. Một tháng một lần, các trường tổ chức cho học sinh giao lưu bằng ngoại ngữ dưới hình thức câu lạc bộ, hoạt động giáo dục. Mỗi cụm trường tổ chức một học kì một lần giao lưu Câu lạc bộ ngoại ngữ. Phòng giáo dục và Đào tạo tổ chức Câu lạc bộ Tiếng Anh dành cho học sinh Trung học Cơ sở

            Các nhà trường tích cực chuẩn bị đủ các điều kiện, đảm bảo cơ sở vật chất, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để giáo viên Tiếng Anh học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, để thực hiện chương trình Tiếng Anh tăng cường vào năm học tiếp theo. Xây dựng, khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả phòng học ngoại ngữ theo quy định.

4. Giáo dục nghề phổ thông, giáo  dục hướng nghiệp:

Dựa vào chương trình giáo dục nghề phổ thông của Bộ GDĐT để chọn lựa, bổ sung các chương trình dạy nghề phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu câu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh và điều kiện dạy học của nhà trường.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục
hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh. Phối hợp giữa các cơ sở dạy nghề trên địa bàn, các trường chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp đảm bảo đủ thời lượng theo quy định, đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường thực hiện tốt công phân luồng học sinh sau THCS

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích hợp các nội dung giáo dục về pháp luật, phòng chống tham nhũng, chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục an toàn giao thông,... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chú ý cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân

6. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng  tăng cường trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học; tuyên truyền để học sinh hiểu đúng ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát trong các lễ chào cờ đầu tuần, trong các hoạt động tập thể; Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục giữa giờ và duy trì thực hiện thường xuyên trong năm học. Tổ chức tốt và Tham gia có hiệu quả Hội khỏe Phù đổng các cấp.

7. Thực hiện công tác giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật

 Thực hiện theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật ngày 30/6/2006; hướng dẫn tại công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật; Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC- BGDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện; Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật.Các trường chủ động khai thác các nguồn lực cho công tác giáo dục khuyết tật, hỗ trợ học sinh và giáo viên trong dạy hoà nhập; vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hoà nhập. Đảm bảo cho 100% người khuyết tật trong độ tuổi có nhu cầu được tham gia học tập.

8. Tổ chức các kỳ thi, các cuộc chuyên đề, câu lạc bộ.

Năm học 2017-2018 Phòng GD-ĐT sẽ tổ chức các kỳ thi, các chuyên đề, câu lạc bộ như sau:

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 6,7,8.

- Thi Tin học trẻ.

- Khảo sát chất lượng đại trà.

- Câu lạc bộ Tiếng Anh; Câu lạc bộ “Xứ Nghệ quê mình”

- Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; 

- Cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp”;

- Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

- Hội khỏe Phù đổng.

- 03 chuyên đề về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh.

- Hội thi - Các cuộc thi, giao lưu khác do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Nội dung, địa điểm và thời gian tổ chức Phòng GDĐT sẽ có công văn hướng dẫn riêng.

II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Các nhà trường cần chủ động nghiên cứu Chương trình tổng thể của Chương trình GDPT mới, tiếp cận những vấn đề chung nhất, có tính chất định hướng đặc biệt là về quan điểm xây dựng chương trình, mục tiêu chương trình GDPT và mục tiêu chương trình của cấp học, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh cuối của cấp học, về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục để chỉ đạo, thực hiện các hoạt động đổi mới theo định hướng chương trình GDPT mới.

1. Đổi mới phương pháp dạy học:

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng về phương pháp giáo dục của chương trình GDPT tổng thể: “Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp tích cực hoá hoạt động của người học, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển.”  Cụ thể là dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập, từ đó giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên chọn và sử dụng linh hoạt các phương pháp, phương tiện và kỹ thuật dạy học để tổ chức, hướng dẫn học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập, qua đó phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học. Khuyến khích giáo viên tự làm thiết bị dạy học, tăng cường sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin phù hợp với nội dung học và đối tượng học sinh. Giáo viên cần chú ý việc hướng dẫn học sinh tự học, dạy học phân hoá sát đối tượng, phù hợp với năng lực học sinh trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT. Giáo viên cần sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập, nhiệm vụ học tập phù hợp với các đối tượng trong tiến trình dạy học; chú trọng rèn luyện cho học sinh những tri thức phương pháp để học sinh biết cách đọc sách giáo khoa, tài liệu, tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi, phát hiện kiến thức mới, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết tình huống; chú ý giúp học sinh đảm bảo kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu trong đổi mới thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Tiếp tục thực hiện soạn bài và tổ chức dạy học theo hướng đổi mới (chú trọng thiết kế các hoạt động học tập cho học sinh).

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

Đa dạng hóa các hình thức dạy học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy học gắn liền với di sản văn hóa, với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương. Sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... 

Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật và cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế dành cho học sinh trung học gắn liền với đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Xây dựng và sử dụng thư viện mở, tủ sách lớp học; tổ chức các câu lạc bộ học tập cho học sinh, trong năm học mỗi trường tổ chức ít nhất 4 câu lạc bộ; tổ chức ngày Hội đọc với chủ đề “Kể chuyển theo sách”.

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

Thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tổ chức thi, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chuẩn bị tốt cho học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT với bài thi tổ hợp đối với môn thi thứ 3 (Thực hiện theo công văn hướng dẫn riêng của Sở về nội dung này).

Thực hiện đúng quy định về đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; Đối với học sinh học theo mô hình trường học mới, thực hiện theo các công văn: số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015, số 6359/BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015, số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT.

Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho từng môn, lớp, thống nhất khung thời gian có số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu, hình thức cho các bài kiểm tra định kỳ (tự luận/ tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan). Tổ/nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ (riêng ma trận đề kiểm tra học kỳ thống nhất toàn thành phố). Căn cứ vào ma trận đề kiểm tra đã được tổ/nhóm chuyên môn xây dựng, giáo viên biên soạn đề kiểm tra cho từng lớp được phân công giảng dạy. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết (nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học); Thông hiểu (diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết đế giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập); Vận dụng (kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học); Vận dụng cao (vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn, đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống). Căn cứ chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và tình hình thực tế của học sinh, các tổ nhóm chuyên môn xác định tỉ lệ cho từng mức độ trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ vận dụng, vận dụng cao (khoảng 50 - 60% cho các mức nhận biết và thông hiểu; 40-50% cho vận dụng và vận dụng cao). Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu KHKT, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh, coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của học sinh. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường

Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học. Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường: Mỗi tháng tổ chức 1 lần đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Vật lý, Hóa học, GDCD; các môn còn lại mỗi học kỳ 1 lần.

Nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần chú ý các nội dung sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục theo hướng xây dựng được nhiều chuyên đề/chủ đề dạy học, tránh trùng lặp kiến thức, tạo điều kiện để người dạy áp dụng đổi mới phương pháp, kỷ thuật dạy học tích cực, học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo.

- Xây dựng ma trận đề kiểm tra cho các bài kiểm tra định kỳ. Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật biên soạn câu hỏi và chuẩn hóa câu hỏi của đề kiểm tra theo ma trận.

- Xây dựng các chủ đề dạy học, thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Mỗi môn phấn đấu xây dựng và tổ chức thực hiện được ít nhất 2 chủ đề và 01 hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong năm học (Riêng môn Ngữ Văn và Toán thực hiện ít nhất 4 chủ đề và 1 hoạt động trải nghiệm sáng tạo). Khuyến khích các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng chủ đề tích hợp, liên môn nhất là những chủ đề xây dựng theo tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (STEM); tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Tích hợp hoạt động nghiên cứu bài học với dạy học theo chủ đề, trong đó chú trọng thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động học (khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập,..) cho học sinh. Tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên trung học theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT (có công văn hướng dẫn riêng);

- Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường trung học qua mạng tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn

Đẩy mạnh hoạt động dự giờ thăm lớp gắn với việc bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập cho học sinh trong tiết dạy. Mỗi giáo viên dạy thực tập 02 tiết dạy/1 năm học và ít nhất có 18 tiết dự giờ đồng nghiệp.

Tổ chức các chuyên đề cho giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của năm học, đảm bảo chất lượng, có hiệu quả, tránh hình thức.Trong đó chú trọng các nội dung: Thiết kế và tổ chức thực hiện các hoạt động học trong tiến trình dạy học; Dạy học theo chủ đề (môn học hoặc liên môn); Kỹ thuật biên soạn đề kiểm tra; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; Hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học... Mỗi trường tổ chức ít nhất 2 chuyên đề. Mỗi cụm trường tổ chức ít nhất 1 chuyên đề/môn/năm.

Tổ chức tốt và tham gia có hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành. Động viên giáo viên tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên về năng lực nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học.

3. Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên

Tham gia đầy đủ các nội dung tập huấn, các nhà trường cử đúng số lượng, đối tượng cán bộ quản lí, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở GD&ĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Các trường tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung được Bộ, Sở, Phòng tập huấn đến từng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên. Chủ động tham gia các hoạt động chuyên môn, tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý trên trang mạng "Trường học kết nối". Quan tâm công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra thúc đẩy sau tập huấn.

 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và nhân viên (bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cốt cán,…). Chú trọng việc bồi dưỡng để nâng cao mức độ đạt chuẩn cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; bồi dưỡng năng lực cho tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình Tiếng Anh tăng cường.

4. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, nhân viên

Sử dụng hợp lý và hiệu quả đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường. Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Với những môn chưa có giáo viên, cần bố trí các giáo viên có chuyên môn gần và đã được bồi dưỡng, tập huấn về chương trình dạy học được phân công.

Không ngừng nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức nhà giáo, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo các các chế độ theo quy định đối giáo viên. Tăng cường tính dân chủ, đám bảo sự khách quan, chính xác, công bằng trong công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên hàng năm.

IV. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các nhà trường. Quan tâm xây dựng phòng lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng và mua sắm thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo môi trường xanh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước uống cho cán bộ giáo viên và học sinh theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Đảm bảo trường, lớp học sạch sẽ, có sân chơi, hệ thống cây xanh an toàn, thoáng mát; lớp học có đủ ánh sáng, bàn ghế phù hợp lứa tuổi người học; có nhà vệ sinh đạt chuẩn; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; phòng, chống tai nạn thương tích, cháy nổ,.. Tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2601/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/12/2013 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS Quán Bàu.

2. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2238/SGDĐT-GDTrH ngày 14/11/2013 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

Căn cứ thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/12/2012 về việc Thông tư ban hành quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, các trường cần chủ động tự kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được các tiêu chí, chủ động đề ra giải pháp, lộ trình phấn đấu đạt chuẩn của đơn vị. Phấn đấu trong năm học 2017-2018 có 3 trường: THCS Hưng Hòa, THCS Đội Cung, THCS Nguyễn Trường Tộ được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức kiểm tra thúc đẩy, theo dõi, chỉ đạo các trường THCS Nghi Ân, THCS Nghi Phú xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong những năm học tới.

Các trường THCS Lê Mao, Hà Huy Tập, Lê Lợi, Hưng Lộc đầu tư tu bổ cơ sở vật chất (chú trọng phòng thực hành thí nghiệm), tăng cường trang thiết bị, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt vững chắc các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra công nhận lại của Sở GDĐT Nghệ An trong năm học 2017-2018.

V. Thực hiện phổ cập giáo dục

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT củng cố kết quả PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn. Các nhà trường cần nắm chắc số học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và gia đình để đảm bảo ba đủ cho học sinh (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) và điều kiện đểhọc sinh được “an toàn đến trường”.

 Tham mưu các phường xã kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD, thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD các cấp; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS đến lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, có biện pháp để củng cố và nâng cao tỷ lệ phổ cập. Tổ chức điều tra, thống kê, tập hợp xử lý số liệu kết quả phổ cập và báo cáo về Ban chỉ đạo phổ cập của thành phố theo lịch như sau:

- Điều tra cơ bản: 9, 10/9/2017

- Xử lý số liệu, hoàn thành hồ sơ công nhận trước ngày 12/10/2017.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra từ ngày 15-25/10/2017.

- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD - ĐT kiểm tra tháng 11/2017.

VI. Đổi mới công tác quản lý

Thực hiện các qui định về phân cấp trong quản lí giáo dục, các nhà trường cần phát huy tính tích cực, chủ động tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động. Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp quản lí, trong quan hệ phối hợp, cộng tác để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch trong nhà trường từ kế hoạch cá nhân đến kế hoạch của tổ nhóm chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch chung của nhà trường. Kế hoạch cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng các nhà trường thẩm định, phê duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn; tổ trưởng chuyên môn thẩm định phê duyệt kế hoạch hoạt động của nhóm và kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Thực hiện đúng qui định về các loại hồ sơ trong nhà trường, tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường theo Nghị định số  04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015. Thực hiện nghiêm túc các nội dung được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ của nhà trường đảm bảo dân chủ và đúng luật. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, công văn, tài chính, công tác phổ cập giáo dục….. 100% các trường xây dựng và nâng cao chất lượng Website, góp phần thực hiện chế độ thông tin, quy định về thực hiện “3 công khai”, xây dựng “Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá. Các trường báo cáo về Phòng địa chỉ Website của trường mình trước ngày 30/11/2017.

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An và Quyết định số 06/2013/QĐ.UBND ngày 27/8/2012 của UBND thành phố Vinh.

Tăng cường và nâng cao công tác kiểm tra nội bộ trong các nhà trường. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào: kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn; kiểm tra các khoản thu đầu năm; việc chấp hành chủ trương, chính sách, việc thực hiện các qui chế, qui định của ngành…

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Các trường THCS chưa được đánh giá ngoài tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục, thực hiện từ tháng 9 đến 10/2017, nạp hồ sơ đăng ký kiểm định chất lượng về Phòng GD&ĐT vào tháng 11/2017. Chỉ đạo các trường THCS Trường Thi; THCS Hưng Chính, THCS Đội Cung, THCS Hồng Sơn hoàn thành hồ sơ để tiến hành đánh giá ngoài vào tháng 12/2017.

VII.  Công tác thi đua và việc tổ chức thực hiện

Căn cứ vào các nhiệm vụ của cấp học, các trường xây dựng và đăng kí chỉ tiêu kế hoạch năm học; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất, không chạy theo thành tích; chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Phòng GDĐT đánh giá thi đua các trường theo các tiêu chí: Kết quả triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; việc thực hiện quy chế chuyên môn; tổ chức các hoạt động ngoài giờ, các câu lạc bộ, các chuyên đề hội thảo chuyên môn; quản lý dạy thêm - học thêm; kết quả bồi dưỡng đội ngũ, kết quả học tập của học sinh; công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm; công tác kiểm định chất lượng, kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kết quả các cuộc thi và giao lưu... và việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

Trên đây là những nội dung cơ bản để thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của cấp THCS. Yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường phổ biến, quán triệt đến tận giáo viên, cán bộ nhân viên và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                     

- Như kính gửi (Để th/h);                                            

- Phòng GDTrH - SGD&ĐT (Để b/c);

- Lãnh đạo phòng;

- CM THCS;

- Bộ phận KH,TH,TC;        

- Lưu VT.

 

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

                               

(Đã kí)

 

 

Hoàng Phương Thảo