UBND THÀNH PHỐ VINH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 585/KH-PGDĐT Vinh, ngày13 tháng 9 năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố dành cho giáo viên THCS năm 2017 Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học Phổ thông và GDTX ban hành kèm...

UBND THÀNH PHỐ VINH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 585/KH-PGDĐT

 

             Vinh, ngày13 tháng 9  năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

dành cho giáo viên THCS năm 2017

 
  

 

 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học Phổ thông và GDTX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Công văn số 558/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc lưu ý một số vấn đề liên quan đến tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo và Công văn số 566 /PGDĐT-THCS ngày 8 / 9 /2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố dành cho giáo viên THCS năm 2017 với các nội dung như sau:

1.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1 Mục đích Hội thi:

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên
dạy giỏi cấp tỉnh, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên THCS;

- Tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp THCS, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Hội thi khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên ý thức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ. Qua hội thi, các trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố;

1.2. Yêu cầu của Hội thi:

Hội thi phải bảo đảm đúng quy định, nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm dạy học, nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm.

2. Môn thi, nội dung, hình thức thi 

 2.1. Môn thi:Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Thể dục, Tiếng Anh, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật.

2.2. Nội dung:gồm 3 phần

a. Thi sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên dự thi nạp 01 sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) cho Ban tổ chức Hội thi cùng hồ sơ đăng ký dự thi.

- Đối với SKKN đã được công nhận cấp tỉnh, cấp thành (tính theo ngày ký quyết định từ năm học 2015-2016 đến năm học 2016-2017) thì sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 của Hội thi quy điểm như sau:

+ Đề tài đã được công nhận cấp tỉnh của giáo viên dự thi được tính điểm quy đổi là 9.0 điểm.

+ Đề tài đã được công nhận cấp thành của giáo viên dự thi được tính điểm quy đổi là 7.0 điểm.

- Đối với SKKN chưa được công nhận cấp tỉnh, cấp thành được Ban tổ chức Hội thi tổ chức chấm SKKN của giáo viên dự thi theo quy định về chấm SKKN của Sở GD&ĐT Nghệ An, kết quả quy về thang điểm 10.

b. Thi kiểm tra năng lực chuyên môn

- Hình thức: Tự luận.

- Thời gian làm bài thi: 120 phút.

- Nội dung: Đánh giá nhận thức của giáo viên dự thi về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và khả năng vận dụng vào quá trình dạy học bộ môn.

Giáo viên đạt tối thiểu 16/20 điểm ở bài thi kiểm tra năng lực chuyên môn được tham gia dự thi thực hành.

 c. Thi thực hành giảng dạy

- Mỗi giáo viên thực hiện 2 tiết dạy với bài dạy khác nhau. Trong đó 01 tiết bắt buộc và 01 tiết tự chọn trong khuôn khổ quy định của Ban tổ chức Hội thi. Tiết dạy tự chọn đăng ký cùng lúc với bốc thăm tiết dạy thực hành bắt buộc và có thời gian chuẩn bị 01 tuần trước thời điểm thi thực hành.

3. Đối tượng, điều kiện dự thi

a. Đối tượng: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS trên địa bàn thành phố Vinh.

b. Điều kiện:

- Giáo viên dự thi đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm học 2015-2016; 2016-2017.

- Được đánh giá xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học trong 2 năm học liền kề (2015-2016; 2016-2017).

- Đối với giáo viên dự thi môn Tiếng Anh phải có chứng chỉ B2 trở lên; Đối với giáo viên dự thi môn Tin học phải tham gia giảng dạy tại các trường THCS trên địa bàn thành phố ít nhất 3 năm.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi trường gồm:

          - Quyết định cử giáo viên tham gia Hội thi và danh sách (theo mẫu đính kèm);

          - Hồ sơ cá nhân của giáo viên dự thi gồm:

          + Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường (bản sao);

+ Sáng kiến kinh nghiệm dự thi hoặc bản sao Giấy chứng nhận (Quyết định) kết quả SKKN trong thời gian quy định.

  5. Điều kiện công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành

Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp thành khi đạt đủ các yêu cầu sau:

- SKKN đạt 6,0 điểm trở lên (thang điểm 10);

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt 16 điểm trở lên (thang điểm 20);

- Các tiết thực hành giảng dạy đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 tiết đạt loại Giỏi.

6. Thời gian, địa điểm

- Các trường đăng ký danh sách giáo viên dự thi và hồ sơ về Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trước ngày 14/10/2017 đồng thời gửi danh sách đăng ký dự thi qua email:thcs.vinh@nghean.edu.vn. Sau thời gian quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo không nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị.

- Thời gian tổ chức Hội thi; Từ ngày 16/10 đến ngày 16/11/2017

Lịch cụ thể Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có công văn thông báo sau.

7. Địa điểm

- Thi SKKN:  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh.

- Thi kiểm tra năng lực: Trường THCS Trường Thi.

- Thi thực hành: Trường THCS Hưng Dũng.

8. Khen thưởng

Ban tổ chức khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc tại Hội thi xếp theo tổng điểm hai phần thi: Thi năng lực và thực hành.

- Cá nhân: Khen thưởng đối với cá nhân đạt kết cao theo từng môn

- Tập thể: Khen thưởng đối với các trường có điểm thi trung bình của các giáo viên tham gia theo thứ hạng Nhất, Nhì, Ba.

Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên.

9. Tổ chức thực hiện

9.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành dành cho giáo viên THCS do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức và các quy định trong Hội thi; thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD-ĐT.

9.2. Các trường THCS

- Động viên và thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự Hội thi và gửi đăng ký đúng thời gian quy định.

- Chịu trách nhiệm về điều kiện dự thi của các giáo viên; tạo mọi điều kiện tốt nhất để đoàn cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng kế hoạch của Ban tổ chức Hội thi.

- Trường THCS Hưng Dũng cùng Ban tổ chức Hội thi tổ chức thi thực hành giảng dạy đúng thời gian và quy định của Hội thi.

Hội thi GVDG thành cấp THCS là một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong năm học 2017-2018. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường triển khai, thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Như­ trên (để t/h);

- Lãnh đạo phòng;

- CM THCS;

- Tổng hợp;Tài chính;                                                                                    

- Lư­u: VT.  

 

 

 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

Hoàng Phương Thảo